top of page

PRIVACYSTATEMENT van mevrouw E.C.Koks, betreffende de Praktijk voor Psychotherapie van mevrouw E.C.Koks.

 

 

Mevrouw drs.E.C.Koks, klinisch psycholoog en psychotherapeut, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08196452, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe mevrouw E.C.Koks met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie mevrouw E.C.Koks persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;

 

 1. alle overige personen die met mevrouw E.C.Koks contact opnemen of van wie mevrouw E.C.Koks persoonsgegevens verwerkt.

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Mevrouw E.C.Koks verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. in de vorm van video-opnames gemaakt  tijdens de sessies die gemaakt worden met toestemming van betrokkene, en die volgens de afspraak na drie weken worden gewist.

 

 1. Doeleinden verwerking

Mevrouw E.C.Koks verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 
 

 1. Rechtsgrond

Mevrouw E.C.Koks verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Mevrouw E.C.Koks kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mevrouw E.C.Koks persoonsgegevens verwerken. Mevrouw E.C.Koks sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Mevrouw E.C.Koks deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mevrouw E.C.Koks deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Mevrouw E.C.Koks geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mevrouw E.C.Koks ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Mevrouw E.C.Koks bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mevrouw E.C.Koks hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Mevrouw E.C.Koks kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt binnenkort op de website van mevrouw E.C.Koks gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mevrouw E.C.Koks te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mevrouw E.C.Koks door een schriftelijk verzoek te sturen naar mevrouw E.C.Koks, Van Boetzelaerlaan 136, 2581 AX Den Haag.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mevrouw E.C.Koks door een schriftelijk verzoek te sturen naar mevrouw E.C.Koks, Van Boetzelaerlaan 136, 2581 AX Den Haag. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page